Bilans - Roczne sprawozdanie finansowe 2010

Bilans - Roczne sprawozdanie finansowe 2010

 
Akcja Bilans 2018
Zajęcia maja na celu przygotowanie kadry finansowo-księgowej do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego i rozliczeń podatkowych za 2018 rok. Podczas szkoleń omówione zostaną prawidłowe rozwiązania bieżących problemów występujących w praktyce, przedstawione będą przykłady w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, jak również wskazane zostaną przez wykładowców właściwe interpretacje przepisów.
 
   
 Roczne Sprawozdanie
 Finansowe
Sprawozdanie finansowe wg MSR
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Kiedy wybrać biegłego rewidenta do RSF?
 
 Pełny wykaz szkoleń
szkolenia księgowe
szkolenia branżowe
szkolenia budżetowe
szkolenia controling
kursy księgowe
kursy EFS
Studia podyplomowe
szkolenia MSR
nowelizacja VAT
szkolenia biznesowe
 
 Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania
 
 Katalog szkoleń
 Pobierz katalog szkoleń
 
 Newsletter
 Zapisz się na naszą listę mailingową,
 aby otrzymywać informację
 o najnowszysch szkoleniach.
 

 adres e-mail
 
  Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Inwentaryzacja roczna w praktyce – przygotowanie, przebieg oraz rozliczenie

Miejsce i termin:

20.11.2017 Warszawa


Prowadzący:

Janusz Król - dyrektor ekonomiczny, główny księgowy w biurze rachunkowym WIN-MA Sp. z o.o. Ukończył Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale ekonomicznym oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Posiada biegłą znajomość przepisów prawnych z dziedziny prawa o działalności gospodarczej , rachunkowości, sprawozdawczości ,prawa  podatkowego i  praw z nim  związanych. Brał udział w tworzeniu procedur organizacyjnych oraz dostosowywania przepisów zawartych w ustawie o  swobodzie działalności gospodarczej   i ustawie o  rachunkowości do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstw.


Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
• Cel inwentaryzacji to weryfikacja rzetelności prowadzonej ewidencji
• Jak należy prowadzić inwentaryzację
• Instrukcja inwentaryzacyjna jako przewodnik dla jednostki i jej pracowników
• Podział inwentaryzacji na trzy metody
• Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury
• Wskazówki dotyczące inwentaryzacji metodą weryfikacji
• Zasady przechowywania dokumentów inwentaryzacyjnych
• Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych


Program:

1. Zasady inwentaryzacji w jednostkach:
a) pojęcie i cel inwentaryzacji,
b) odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
c) możliwość odstąpienia od inwentaryzacji.

2. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji:
a) obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji,
b) ruch składników w czasie trwania spisu z natury,
c) zasady inwentaryzacji stosowane w praktyce,
d) częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.

3. Metody inwentaryzacji:
a) spis z natury:  
 • odpowiedzialność kierownika jednostki za spis z natury,
 • kto może uczestniczyć w spisie z natury?
 • przeprowadzenie inwentaryzacji kasy,
 • w jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację obcych środków trwałych?
b) inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald:
 • brak odpowiedzi na wystąpienie o potwierdzenie salda należności,
 • potwierdzenie sald zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów,
 • potwierdzenie salda należności wyrażonej w walucie obcej.
c) weryfikacja poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami:
 • przeprowadzenie inwentaryzacji należności spornych,
 • weryfikacja sald jednostek nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) rozliczenie bilansowe,
b) niedobory towarów – skutki w VAT,
c) skutki w podatku dochodowym rozliczenia niedoborów i nadwyżek,
d) obciążenie pracownika wartością towarów w cenie sprzedaży brutto,
e) kompensata nadwyżki i niedoboru towaru,
f) ostateczny termin ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji.

5. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a) instrukcja inwentaryzacyjna,
b) błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych,
c) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
d) arkusz spisu z natury,
e) protokół inwentaryzacji kasy,
f) potwierdzenie salda należności,
g) oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie,
h) protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
i) sprawozdanie z kontroli spisu z natury,
j) archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych.

6. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) zasady inwentaryzacji środków trwałych,
b) metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji,
c) wycena spisanych środków trwałych,
d) środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji,
e) środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę,
f) procedury inwentaryzacyjne środków trwałych w budowie,
g) termin inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym,
h) inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych.

7. Nowy KSR (KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI)  w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów:
a) data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
b) przygotowanie i organizacja inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury:
 • osoby przeprowadzające inwentaryzację,
 • komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe,
 • usługowe przeprowadzanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury (outsourcing),
 • dokumentacja związana z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
 • regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
 • zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
 • plan sytuacyjny i harmonogram inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
c) organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury:
 • pola spisowe,
 • przygotowanie zapasów do spisu.
d) przebieg inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury:
 • rozpoczęcie spisu,
 • technika spisu z natury,
 • pomiar i jednostka pomiaru,
 • spis z natury zapasów w opakowaniach zbiorczych,
 • przesłanki pomiaru szacunkowego — spis z natury zapasów sypkich, złomu i innych trudno mierzalnych składników,
 • spis z natury w razie nieprzerywania działalności,
 • spis z natury zapasów obcychOcena gospodarczej przydatności zapasów,
 • dokumentacja spisu z natury,
 • arkusz spisowy,
 • trwałość zapisów w dokumentach spisowych i poprawianie błędów,
 • inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury wspomagana informatycznie,
 • kontrola przebiegu spisu z natury i dokumentacji spisowej,
 • kontrolerzy spisowi,
 • udział biegłego rewidenta w spisie z natury zapasów,
 • zakończenie spisu.
e) inwentaryzacja ciągła,
f) rozliczenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
g) wycena spisu z natury:
 • miejsce i przedmiot wyceny,
 • ceny stosowane do wyceny spisu,
 • wycena spisu.
h) ustalanie różnic inwentaryzacyjnych — porównanie stanów spisu z natury i danych ewidencji księgowej:
 • warunki porównania wyników spisu ze stanami księgowymi,
 • technika porównań,
 • wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych,
 • ustalenie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych,
 • różnice inwentaryzacyjne,
 • różnice pozorne,
 • niedobory,
 • różnice jakościowe (szkody),
 • nadwyżki,
 • kompensata.
i) protokół końcowy,
j) zakończeniem prac komisji inwentaryzacyjnej.

8. Pytania.Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa: jednej osoby 490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks,  Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

«  wstecz


   
   
Domena należąca do www.akademiamddp.pl