Bilans - Roczne sprawozdanie finansowe 2010

Bilans - Roczne sprawozdanie finansowe 2010

 
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
 
   
 Roczne Sprawozdanie
 Finansowe
Sprawozdanie finansowe wg MSR
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Kiedy wybrać biegłego rewidenta do RSF?
 
 Pełny wykaz szkoleń
szkolenia księgowe
szkolenia branżowe
szkolenia budżetowe
szkolenia controling
kursy księgowe
kursy EFS
Studia podyplomowe
szkolenia MSR
nowelizacja VAT
szkolenia biznesowe
 
 Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania
 
 Katalog szkoleń
 Pobierz katalog szkoleń
 
 Newsletter
 Zapisz się na naszą listę mailingową,
 aby otrzymywać informację
 o najnowszysch szkoleniach.
 

 adres e-mail
 
  Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Ustawa o rachunkowości wskazuje obecnie trzy grupy podmiotów, które musza obligatoryjnie podać swoje roczne sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Warto zwrócić uwagę, ze od 2009 roku obowiązują w tym zakresie zmiany.

Pierwsza grupa to podmioty, które ze względu na formę organizacyjno-prawną muszą poddać swe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Należą do niej, pod warunkiem, że będą w 2010 roku kontynuowały działalność:
  • banki,
  • zakłady ubezpieczeń 
  • zakłady reasekuracji ( zgodnie z nowelizacją UoR obowiązującą od 18 czerwca 2009r.) 
  • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, a więc między innymi wszystkie podmioty, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach giełdowych,fundusze inwestycyjne
  • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • spółki akcyjne
Nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego spółki akcyjnej, która jest w organizacji.

Druga grupa to podmioty nienależące do wymienionych wyżej form organizacyjno-prawnych, ale które ze względu na rozmiary działalności muszą poddać swoje sprawozdania finansowe zweryfikowaniu przez biegłego audytora. Do tej grupy miedzy innymi należą spółki z o.o., spółdzielnie, spółki komandytowe, spółki jawne, działalności gospodarcze osób fizycznych. Rozmiary działalności mierzy się wielkością przychodów, sumą bilansową oraz zatrudnieniem. Te jednostki, które za 2008 rok przekroczyły dwa spośród trzech limitów muszą zaprosić biegłego rewidenta.
Te limity w przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło, co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec 2008 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej, co najmniej: 2.500.000 euro, czyli 10.431.000 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych, za 2008 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej, co najmniej: 5.000.000 euro, czyli  20.862.000 zł.
Trzecia grupa podmiotów obligatoryjnie poddających swe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego to podmioty sporządzające je zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF/MSR). Te jednostki, bez względu na formę organizacyjno-prawną czy rozmiary działalności, po raz pierwszy za 2009 rok muszą poddać swe sprawozdania badaniu.

Nie ma także obowiązku badania wszystkich sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową. Od 2009 roku musi zostać zbadane sprawozdanie skonsolidowane, a sprawozdania jednostkowe tylko o ile podmiot je sporządzający należy do którejś z wymienionych wyżej grup.

Należy ponadto pamiętać, że sprawozdania finansowe – jednostkowe i skonsolidowane - muszą zostać poddane badaniu, o ile zostały sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności, czyli wtedy, jeśli jednostka zamierza prowadzić działalność w okresie przynajmniej najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna art. 64 ust 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),

   
   
Domena należąca do www.akademiamddp.pl